Mūsų šlovintojai:

Greta Nekrošiūtė

Greta

Šlovink Viešpatį, o mano siela,

Garbinki vardą Jo.

Kaip niekada praeity visa siela

Aš šlovinsiu vardą Jo.

Kai saulė kyla, diena išaušta -

Nauja giesme pradėsiu ją.

Už tai, kas buvo ir už tai, kas dar tik laukia –

Atėjus vakarui giedosiu Jam.

Jis pilnas meilės ir lėtas pykti,

Jo vardas didis, širdis tyra,

Gailestingumą Jo aš nesiliausiu šlovinti –

Tam dešimt tūkstančių progų yra.

Tą dieną, kai mano jėgos baigsis,

Kai baigsis laikas, visi vargai,

Kiek kartų aukštinsiu Jo begalinę šlovę –

Dar dešimt tūkstančių ir amžinai.

Priedainis:

Šlovink Viešpatį, o mano siela,

Garbinki vardą Jo.

Kaip niekada praeity visa siela

Aš šlovinsiu vardą Jo.


Dieve, Tu - mano skydas,

Tu - mana uola.

Dieve, imk mano širdį,

Tau jinai skirta.

Su kiekviena aušra

Keliauju pas Tave,

O jeigu suklumpu,

Ranką duodi Tu.

Net vakaro tamsa

Nebaisi, kai Tu šalia,

Nes Tavo artume -

Amžina diena.

Garbę aš giedu Tau,

Dieve Tėve ir Sūnau,

Dvasia Šventoji,

Garbė per amžius Tau

Priedainis:

Dieve, Tu - mano skydas,

Tu - mana uola.

Dieve, imk mano širdį,

Tau jinai skirta.


Įeinu su gyriaus giesme

Į Tavo kiemus, Karaliau,

Tepakyla mano širdis

Iki Tavo širdies.

Užliek mane

Savojo džiaugsmo versme,

Paliesk mano lūpas

Savo ugnim.


Jėzau, sukurk manyje

Nekaltą ir minkštą širdį,

Ieškančią tiktai Tavęs

Nuo ryto lig sutemos.

Laukiu Dvasios Tavos,

Kaip sargybinis ryto aušros

Ir lenkiuosi prieš Tave

Savo Meile pakeisk mane.

Kad gyriaus giesmė

Skambėtų,

Karaliau, tik Tau vienam,

Jėzau, o Jėzau,

Sukurk naują širdį man. (x2)


Karalius nuostabus,

Didybe apsisiautęs.

Tegu žemė džiaugias,

Visa žemė džiaugias.

Jis – amžina Šviesa

Ir traukiasi tamsa.

Ir dreba nuo Jo balso,

Nuo Jo galingo balso.

Nuo amžių Jis yra,

Virš laiko Jo Ranka,

Pradžia ir Pabaiga,

Pradžia ir Pabaiga.

Trejybėj vienas Dievas,

Dvasia, Sūnus ir Tėvas,

Šventas Judo Liūtas,

Dievo Avinėlis.

Aukščiau visų iškeltas

Šlovės tik vienas vertas,

Širdis giedos koks Jis

Koks Jis nuostabus.

Priedainis:

Koks Jis

Nuostabus

Mūsų Dievas Jis

Nuostabus

Giedok kartu koks Jis,

Koks Jis

Nuostabus.


Klaupdamas prie Tavo kojų,

Jėzau garbinu Tave,

Tau gyvenimą aukoju

Meilės giesmėje.

Tavo Žodis atgaivina,

Žvilgsnis perkeičia mane,

Širdžiai džiugesį grąžina

Paprasta malda:

Tegu liejas Tavo malonė,

Tegu liejas Tavo Dvasia.

Tegu liejas Tavoji meilė,

Gailestingumas ir tiesa.


Palaimink Viešpatie mus

Ir brangias dovanas šias,

Kurias iš Tavo dosnumo

Dėkingi valgysim mes.

Dalintis šiom dovanom

Mokinki mus su visais,

O ypač meile ir duona

Su Tavo Tėve vaikais,

Prašome per Kristų

Mūsų Viešpatį, Amen.


Tegu Viešpats laimina ir saugo,

Tesuteikia Jis ramybę tau,

Tepripildo tavo širdį meilės

Ir tepasilieka su tavim! (3x)


Pas mano Tėvą duonos apsčiai

Aš kelsiuos eisiu pas Jį.

Jis iš tolo pažins, susigraudins

Pribėgs, apkabins.

Nes šis mano sūnus

Buvo pražuvęs ir vėl atsirado!

Nes šis mano sūnus

Buvo numiręs ir vėlei atgijo!


Ne mano galia ir stiprybė,

Bet mano Dievo Dvasia. (x2)

Ruah. Ruah. Ruah. (x2)


Silpni ir ištroškę teateinie

Prie Tavo šaltinių,

Prie Gyvojo Dievo versmės.

Skausmas ir gėda

Tebus nuplauti,

Gelmėse Jo malonės

Šaukiu iš visos širdies:

Viešpatie, ateik! (x4)

O Dvasia, nuženk! (x2)


Tavim kvėpuoju aš, (x2)

Švenčiausiu Tavo

Buvimu many.

Kasdienė mano duona, (x2)

Tavasis žodis, ištartas man.

Ir aš Tavęs ištroškęs,

Ir aš pražuvęs be Tavęs. (x2)


Tavo upėj Dieve,

Klūpau ir meldžiuos,

Ilgai ėjau prieš srovę,

Dabar Tavęs ilgiuos.

Mes troškome vien rožių,

Nejutome spyglių,

Ieškojome garbės,

Kurią turi tik Tu.

Tavo upėj Dieve,

Laukiu aš,

Klūpau ir meldžiuos,

Sieloje tyla.

Negirdžiu Tavęs,

Sužeistas esu,

Tavo upėj Dieve,

Aš laukiu čia.

Tavo upėj Dieve,

Klūpau ir meldžiuos,

Ilgai ėjau prieš srovę,

Dabar Tavęs ilgiuos.

Mes bėgome nuo skausmo,

Bėgom nuo kančios,

Dabar tetrokštam vieno,

Tavo artumos.


giesmeslt

marius_ir_greta

pakartotlt